Com elaborar les actes de l’escola?

  • On: Centre de recursos pedagògics
  • Data: 26/10/2010
  • La pregunta: Com podem organitzar el centre a partir de les actes de reunions?
  • Paraules clau: Actes, organització de centre, NOFC, reunions
  • El procés d’elaboració d’una acta és diferent en funció de la seva finalitat. D’entrada, la funció d’una acta és deixar constància dels acords que es prenen en una reunió i de les incidències que hi ha hagut. Les actes han d’arribar a ser la memòria viva d’un centre, el cervell de la gestió diària. La seva estructura, sistematització i hagilitat en la cerca d’informació és fonamental a l’hora d’aprofitar el temps, dins i fora de les reunions.

    El document que es presenta en aquest apartat en fa un anàlisi per tal de millorar els processos del dia a dia dels centres.

    Comments are closed.